1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Kamion Fitness Club.
 2. Kamion Fitness Club, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie: siłowni, zajęć fitness, masażu, porad dietetycznych, zajęć sztuk walki, zajęć dla dzieci, odnowy biologicznej. Administratoremdanych osobowych jest podmiot gospodarczy:

  PRO Katarzyna Rodzik, Mateusz Rodzik S.C., ul Chodakowska 12, 03-826 Warszawa, NIP: 1132884172; którego adres korespondencyjny to ul. Chodakowska 12, 03-826 Warszawa.

2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 poz.1000), administrator danych osobowych ww. spółki informuje Pana/Panią, iż:

– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi;

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

– dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,

– w przypadku żądania usunięcia danych Klub na stałe blokuje wydaną kartę członkowską bez możliwości jej ponownej aktywacji,

–  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

2.2. W jednym z celów opisanych w pkt. 2.1. należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Chodakowska 12, 03-826 Warszawa lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres kontakt@kamionfit.pl

2.3. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 1. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par. 2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie.

3.1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3.2. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Klub.

3.3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

 1. Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.kamionfit.pl w zakładce cennik.

4.1. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.kamionfit.pl oraz w każdym z Klubów i mogą ulec zmianie.

4.2. Wykupiony w Klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.

4.3. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.3.1. Karnet podstawowy zakupiony w klubie,  jest zawsze ważny 29 dni od daty zakupu, a karnety długookresowe są wielokrotnością okresu podstawowego.

4.3.2. Karnety zakupione w formie voucheru prezentowego  przez podmiot będący właścicielem marki Kamion Fitness Club lub podmioty współpracujący są ważne 289dni od daty aktywacji lub są wielokrotnością tego okresu w przypadku karnetów długookresowych.

4.3.3. Karnet open to karnet umożliwiający korzystanie z siłowni, sportów walki oraz zajęć fitness jeśli są dostępne w klubie. Dodatkowo, klient może korzystać w ramach karnetu z sauny oraz masażera limfatycznego – rollen.

4.3.4. Karnet tzw. „STUDENT” to karnet dla osób uczących się w wieku od 16 do 26 r.ż.

4.4. Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości uprawiania aktywności sportowej. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby(lekarza) go wystawiającej.

4.4.1. Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem, który należy przesłać na adres kontakt@kamionfit.pl

4.4.2. Kamion Fitness Club zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują automatycznego wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

4.5. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

 1. Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu.

Zasady korzystania z Karnetów:

5.1. Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach(jeśli są dostępne).

5.1.1. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia mogą uczestniczyć w zajęciach po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego dane zajęcia.

5.1.2. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

5.1.3. W przypadku karnetu wejściowego(z limitem wejść), 1 wejście umożliwia wstęp na 1 godzinę zajęć fitness lub siłownię.

 1. Zasady dotyczące treningów personalnych:

6.1. Pakiet 5  jest ważny przez 6 tygodni od daty zakupu,

6.2. Pakiet 10 jest ważny 12 tygodni od daty zakupu.

6.3. Po upływie terminów ważności niewykorzystane treningi przepadają.

6.4. Odwołanie umówionego treningu personalnego winno nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W innym przypadku klub zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.

 1. W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Klienta oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł brutto.

7.1. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.

7.2. Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu.

7.3. Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.

7.4. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto.

 1. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami.

8.1. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.

8.2. W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 9 oraz pkt. 9.1. klient nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.

 1. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce.
 2. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą białą podeszwą – inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.
 3. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 4. Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 5. Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.
 6. Kamion Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 2 osoby. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.
 7. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 8. W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
  Przy ćwiczeniu z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite.
 9. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły.
 10. Kamion Fitness Club nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

18.1. W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 19 Kamion Fitness Club ma prawo do wyproszenia obu osób z klubu.

 1. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek marki Kamion Fitness Club, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Klub może odmówić prawa wstępu takiej osoby do placówki
 2. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Klubu nastąpi z chwilą celowego naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

20.1. O wykluczeniu z Klubu lub odmowie prawa wstępu do Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Kamion Fitness Club.

 1. Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Kamion Fitness Club.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Kamion Fitness Club należy w recepcji Klubu pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego w terminie nie późniejszym niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano zakupu.(Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
 4. Zwrotu zakupionego w klubie karnetu/pakietu treningów można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej fv lub innego akceptowalnego dokumentu np. potwierdzenie dokonania płatności kartą, w terminie 14 dni od dnia zakupu.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej jak również w placówce Klubu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.
 7. Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem klubu i opuścić klub nie później niż o godzinie zamknięcia.
 8. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres  kontakt@kamionfit.pl
 9. Reklamacje należy składać pisemnie lub pod adresem mailowym kontakt@kamionfit.pl

30.1. Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta tj. imię i nazwisko, adres mailowy, numer karty członkowskiej.

30.1.2. Kamion Fitness Club niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

33.1.3. Kamion Fitness Club nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu  sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823).

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.