REGULAMIN KAMION FITNESS CLUB

§ 1. [Słownik pojęć]

Wymienione poniżej określenia pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego regulaminu, należy rozumieć, o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, w następujący sposób

Członek Klubu – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia, korzystającą z usług oferowanych w Klubach Fitness na podstawie Umowy zawartej z Operatorem, w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Na zasadach określonych w Regulaminie Usług, Członkiem Klubu może również zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 2. Data Startu – oznacza dzień, od którego świadczona będzie na rzecz Członka Klubu usługa fitness, na warunkach określonych w Umowie.

1. Dostawca płatności – a) firma PRZELEWY24, których dostawcą jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:0000347935, NIP:7792369887,REGON:301345068,kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 zł. Świadcząca Usługę ITP PayPro inicjuje transakcję płatniczą niezwłocznie, nie później niż w czasie [15 minut] od otrzymania kompletu wymaganych danych. Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy Płatnikiem a Dostawcą Rachunku. PayPro nie gwarantuje inicjacji transakcji płatniczej w czasie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w przypadku weryfikacji transakcji zgodnie z postanowieniami ust. § 1 ust. 15 Regulaminu.Płatnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku całkowitego wykonania Usługi ITP przez PayPro na żądanie konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/reklamacje. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro. PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

b) firma ESPAGO, którego dostawcą jest PSP sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul.Plac Bernardyński 1/10 61-844 Poznań, pod nr. KRS:0000352235, NIP
8992689516, REGON 021215833 obsługującego internetowy system zarządzania,
który udostępnia płatności elektroniczne oraz funkcjonalności płatnicze,
rozliczane na potrzeby Umowy zawartej przez Strony w formie cyklicznego
obciążenia karty.

2. Forma płatności – oznacza akceptowany przez Operatora sposób płatności opłat
cyklicznych za wariant Karnetu wybrany przez Członka Klubu, wynikający z Umowy.

3. Formularz Rejestracyjny – oznacza pierwszą stronę niniejszego dokumentu, na której podane zostały dane osobowe Członka Klubu oraz szczegółowe warunki Umowy.

4. Karnet – oznacza wariant nabytego przez Członka Klubu abonamentu do korzystania z usług oferowanych w Klubach Fitness. Na warunkach określonych w Umowie, Członek Klubu może korzystać z Karnetu w wariancie Open, zapewniającego nielimitowany dostęp do siłowni oraz zajęć fitness w godzinach otwarcia Klubów Fitness lub Poranny , pozwalającego korzystać z dostępu do klubu do godziny 15.00.

5. Karta Klubowa – oznacza dokument w formie plastikowej karty, potwierdzający prawo Członka Klubu do korzystanie z usług oferowanych w Klubach Fitness, na warunkach określonych w Umowie, który Członek Klubu zobowiązany jest okazywać personelowi Operatora podczas każdej wizyty w danym Klubie Fitness. Karta Klubowa służy do identyfikacji Członka Klubu w Klubie Fitness.

6. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną mającą prawo korzystać z usług oferowanych w Klubach Fitness prowadzonych przez Operatora, bez względu na podstawę tego uprawnienia (w szczególności Członka klubu.

7. Niezależnie od podstawy prawnej do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness, każdy Klient zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Klubu oraz regulaminów i instrukcji, określających zasady korzystania z obiektu oraz znajdującego się w nim sprzętu treningowego i wyposażenia.

8. Klub Fitness – oznacza obiekt fitness prowadzone przez Operatora pod marką Kamion Fitness Klub z których usług Członek Klubu może korzystać w ramach Umowy. w którym Członek Klubu może załatwiać osobiście formalności administracyjne związane z wykonywaniem i obsługą jego Umowy.
Operator – oznacza przedsiębiorcę PRO HEALTH EVENTS sp. zo.o. ul.Chodakowska 12 Warszawa 03-826 NIP 1133059599 prowadzącego Klub Fitness, będącego równocześnie właścicielem Strony Internetowej oraz Stroną Umowy zawartej przez Członka Klubu.

9. Opłata aktywacyjna – oznacza jednorazową opłatę w wysokości wskazanej w Formularzu Rejestracyjnym, uiszczona przez Członka Klubu w momencie zawarcia Umowy za obsługę administracyjno-techniczną Umowy, w tym aktywację dostępu do usług oferowanych w Klubach Fitness oraz wydanie Karty Klubowej.

10. Partner – oznacza jeden z podmiotów, z którym Operator zawarł stosowne porozumienie w przedmiocie honorowania kart wystawianych przez ten podmiot swoim klientom w Klubach Fitness prowadzonych przez Operatora. Operator w prowadzonych przez siebie Klubach Fitness honoruje następujące karty:
1) Fit Profit , których operatorem jest VanityStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000293511, NIP: 7010098352, REGON: 141185131, kapitał zakładowy w wysokości 62 500,00 zł;
2) Be- Active których operatorem jest Be Active sp.
zo.o.. z siedzibą w Warszawie, ul.Nowogrocka50/515 00-695, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000865216, NIP:7011001550, REGON:387356725,kapitał zakładowy w wysokości 50 000 ,00 zł ;
3) Multisport, których operatorem jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670, kapitał zakładowy w wysokości 2 858 842,00 zł (opłacony w całości).
4)PZU SPORT TEAM,których operatorem jest Pzu Sport z siedzibą w Warszawie ul.Rondo Daszyńskiego 4 00-843 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod nr.KRS: 0000470014, NIP:5252564710 REGON:146810600 Niezależnie od postanowień zdań poprzedzających, Operator zastrzega, że w przyszłości może
on honorować w prowadzonym przez siebie Klubie Fitness również karty innych Partnerów.

11. Polityka Prywatności – znacza dokument, w którym określone zostały warunki
przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Operator (w tym
danych Członka Klubu), oraz prawa przysługujące osobom, których te dane
dotyczą, w związku z tym przetwarzaniem.

12. Regulamin Klubu – oznacza dokument określający organizacyjno-techniczne zasady korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness przez Klientów Operatora.

13. Regulamin Usług – oznacza niniejszy Regulamin Usług Kamion Fitness Klub, stanowiący wzorzec umowy, określający ogólne warunki Umowy zawartej przez Członka Klubu z Operatorem. Treść aktualnego Regulaminu Usług dostępna jest w Klubach Fitness.

14. Strona Internetowa – oznacza serwis internetowy, w którym Operator prowadzi działania informacyjne, marketingowe oraz udostępnia Członkom Klubu funkcjonalności, działający w domenie:kamionfit.pl

15. Strona/Strony – oznacza odpowiednio Członka Klubu lub Operatora albo Członka Klubu i Operatora. 16. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług fitness zawartą pomiędzy Członkiem Klubu a Operatorem.

Warunki Umowy określa Formularz Rejestracyjny oraz niniejszy Regulamin Usług wraz załącznika. W ramach oferty Operator zapewnia Członkowi Klubu możliwość zawarcia jednego z dwóch rodzajów Umowy: 1) na czas nieokreślony (Karnet OPEN) oraz 2) na czas określony 12 miesięcy świadczenia usługi (Karnet OPEN Umowa na 12 mies.)

§ 2. [Zakres Usługi]

1. Na warunkach określonych w Umowie, Operator świadczy na rzecz Członka Klubu usługi polegające na zapewnieniu Członkowi Klubu odstępu do siłowni oraz zajęć fitness oferowanych w Klubach Fitness.

2. Warunki Umowy określają w odpowiednim zakresie obowiązujące w dniu jej zawarcia: 1) oferta Operatora, skonkretyzowana przez Strony w Formularzu Rejestracyjnym, 2) Regulamin Usług, 3) Regulamin Klubu oraz 4) regulaminy i instrukcje obowiązujące w danym Klubie Fitness, określające zasady korzystania z obiektu oraz znajdującego się w nim sprzętu treningowego i wyposażenia, a także odpowiednio mogą również określać 6) odrębne regulaminy promocji organizowanych przez Operatora.

3. W przypadku cofnięcia zgody, o którym mowa w ust. 8, lub nieskutecznej autoryzacji płatności, okoliczność ta nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczania opłaty należnej w danym oraz każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Umowy.

4. Zgoda Członka Klubu na cykliczne obciążenie karty płatniczej uprawnia Operatora do inicjowania obciążeń rachunku tej karty płatniczej opłatami wynikającymi z Umowy, bez konieczności każdorazowego, dodatkowego zawiadamiania o tym fakcie Członka Klubu.

5. Kwota, jaką Członek Klubu zobowiązany jest uiścić w momencie zawarcia Umowy, oraz wysokość opłaty, jaka będzie należna za każdy kolejny okres rozliczeniowy, jest podana na Formularzu Rejestracyjnym.

6 Zakres, w jakim Członek Klubu może korzystać z usług oferowanych w Klubach Fitness, określa wybrany przez Członka Klubu wariant Karnetu.

7. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia(Karnet FLEX OPEN) lub na czas określony 12 miesięcy świadczenia usługi (Karnet OPEN Umowa na 12 mies.).

8. Termin 12 miesięcy świadczenia usługi w Umowie na czas określony, w wariancie Karnet OPEN Umowa na 12 mies., liczony jest od Daty Startu. W przypadku, gdy Strona nie zawiadomi drugiej Strony najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu obowiązywania Umowy o braku woli jej kontynuowania, Umowa ta ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, z prawem do wypowiedzenia Umowy na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu Usług dla Umowy Karnet OPEN.

9. Członek Klubu może rozpocząć korzystanie z usługi od Daty Startu. Datą Startu jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. Członek Klubu może określić Datę Startu, niż ta wskazana w ust. 6, na dzień przypadający w przedziale czasowym
14 dni od dnia zawarcia Umowy. Umowa uznawana jest za zawartą i w pełni wiążącą z chwilą złożenia przez Członka Klubu i Operatora podpisów na Formularzu Rejestracyjnym wraz z oświadczeniem Członka Klubu, że zapoznał się i akceptuję warunki
Regulaminu Usług i Regulaminu Klubu.

§ 3. [Członkostwo w Klubie Fitness]

1. Umowę z Operatorem może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zawrzeć z Operatorem Umowę za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Zgodę na zawarcie Umowy przedstawiciel ustawowy wyraża składając swój podpis przy stosownym oświadczeniu na Formularzu Rejestracyjnym.

2. W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego ważności Umowy zawartej przez Członka Klubu, który ukończył 16 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniony, przedstawiciel ustawowy Członka Klubu zawiera z Operatorem umowę o przystąpienie do długu Członka Klubu wynikającego z zawartej Umowy i zobowiązuje się ponosić wraz z Członkiem Klubu solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązania Członka Klubu do uiszczania opłat wynikających z Umowy.

3. Przed zawarciem Umowy Operator ma prawo żądać od Członka Klubu okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszportu), potwierdzającego wskazane przez Członka Klubu dane osobowe, wymagane w Formularzu Rejestracyjnym. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku podania Operatorowi niezgodnych z prawdą danych osobowych. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających odnoszą się również odpowiednio do przedstawiciela ustawowego Członka Klubu.

§ 4. [Zasady korzystania z Karty Klubowej]

1. Po zawarciu Umowy Operator wydaje Członkowi Klubu Kartę Klubową

2. Karta Klubowa jest ważna w czasie obowiązywania Umowy. Członek Klubu zobowiązany jest zachować Kart Klubową i każdorazowo legitymować się nią w recepcji danego Klubu Fitness, przed skorzystaniem z oferowanych w nim usług.

3. Karta Klubowa jest imienna i potwierdza prawo do korzystania z usług oferowanych w Klubach Fitness wyłącznie przez Członka Klubu, dla którego została wystawiona. Udostępnienie Karty Klubowej osobie do tego nieuprawnionej, w celu skorzystania z usług fitness, lub używanie jej przez Członka Klubu w sposób niezgodny z Umową stanowi rażące naruszenie tej Umowy i uprawnia Operatora do unieważnienia Karty Klubowej oraz rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Członka Klubu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usług.

4. W przypadku, gdy Członek Klubu nie będzie posiadał przy sobie ważnej Karty Klubowej, może nie zostać wpuszczony do Klubu Fitness i będzie mógł skorzystać z oferowanych w nim usług opłacając Karnet na jednorazowego wejście, zgodnie z aktualną ofertą Operatora.

5. Członek Klubu, korzystający z usług oferowanych w Klubie Fitness na podstawie honorowanej przez Operatora karty, wydanej Członkowi Klubu przez Partnera Operatora, zobowiązany jest legitymować się tą kartą podczas każdej wizyty w Klubie Fitness oraz na każde żądanie personelu obsługującego Klub Fitness, odpowiednio na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Usług oraz w umowie zawartej z Partnerem. 6. Fakt utraty lub uszkodzenia Karty Klubowej Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Operatorowi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Operator zablokuje możliwość korzystania z utraconej lub uszkodzonej Karty Klubowej, a Członek Klubu uprawniony będzie do otrzymania od Operatora duplikatu Karty Klubowej, po
dokonaniu opłaty w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych, 00/100) za jego wyrobienie.

§ 5. [Cennik i Forma płatności]

1. Aktualny cennik usług oferowanych przez Operatora dostępny jest w Klubach Fitness i na Stronie Internetowej.

2. Ceny zamieszczone w ofertach Operatora stanowią ceny brutto (obejmują podatek VAT) i określane są w złotych polskich.

3. Opłaty cykliczne za dostęp do usług oferowanych w Klubach Fitness należne są i płatne z poszczególne okresy rozliczeniowe. Okres rozliczeniowy w Umowie jest 30 dniowy.

4. Opłata za każdy okres rozliczeniowy obowiązywania Umowy uiszczana jest przez Członka Klubu z góry, w dniu który datą odpowiada Dacie Startu, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Opłata za pierwszy okres rozliczeniowy należna jest i płatna wraz z Opłatą aktywacyjną w chwili zawarcia Umowy. Opłata aktywacyjna obowiązuje w wysokości zgodnej z aktualną ofertą Operatora i ma charakter bezzwrotny.

6. Płatności wynikające z Umowy członek Klubu może uiszczać wyłącznie przy użyciu cyklicznego obciążenia karty: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, UNIONPAY, DINERS CLUB INTERNATIONAL, DISCOVER.

7. W przypadku płatności cyklicznego obciążenia karty, Członek Klubu podpisuje formularz zgody na obciążenie karty, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Usług, a następnie wprowadza przy użyciu urządzenia dostępnego w Klubie Fitness do systemu informatycznego Operatora, obsługującego płatności cykliczne, numer, datę ważności oraz kod CVC karty. Podpisanie przez Członka Klubu formularza zgody na obciążenie karty uprawnia Operatora do obciążeń rachunku karty Członka Klubu opłatami wynikającymi z Umowy. Opłaty wynikające z Umowy autoryzowane są przez Dostawcę płatności.

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, może zostać w każdym momencie cofnięta przez Członka Klubu poprzez złożenia stosownej dyspozycji Operatorowi. Dyspozycję cofnięcia zgody na inicjowanie obciążeń rachunku karty Członek Klubu może złożyć Operatorowi składając Operatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub na adres e-mail, przy czym w tym przypadku dyspozycja powinna zostać złożona z adresu e-mail podanego przez Członka Klubu w Formularzu Rejestracyjnym oraz zawierać numer karty płatniczej lub numer telefonu Członka Klubu.

 

Regulamin Usług Kamion Fitness Club

1. Niekorzystanie przez Członka Klubu z usług oferowanych w Klubach Fitness z przyczyn leżących po stronie Członka Klubu nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku ponoszenia opłat za dany okres rozliczeniowy (usługa abonamentowa).

2. Zawierając Umowę, Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za zapewnienie mu dostępu do usług oferowanych w Klubie Fitness przez cały okres obowiązywania tej Umowy.

3. Operator zastrzega, że opłaty wynikające z Umowy mogą różnić się wysokością w zależności od rodzaju Umowy, wariantu Karnetu lub Formy płatności wybranej przez Członka Klubu z aktualnej oferty Operatora.

4. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 6. [Zawieszenie Umowy]

1. Członek Klubu ma prawo do zawieszania praw i obowiązków wynikających z Umowy (tzw. „Zawieszenia Umowy”) na następujących zasadach:

1) w okresie Zawieszenia Umowy Operator nie jest zobowiązany zapewniać Członkowi Klubu dostępu do usług oferowanych w Klubach Fitness, a Członek Klubu nie jest zobowiązany do uiszczania opłat cyklicznych, z
zastrzeżeniem postanowień pkt 4;

2) Zawieszenia Umowy można dokonać wyłącznie na pełne, przyszłe okresy rozliczeniowe, jednak jednorazowo nie dłużej niż na dwa następujące po sobie pełne okresy rozliczeniowe;

3) uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy wznawiane są automatycznie po upływie okresu objętego Zawieszeniem Umowy;

4) w przypadku skorzystania z prawa do Zawieszenia Umowy, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia stałej opłaty w wysokości 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych, 00/100) za zachowanie członkostwa w Klubie Fitness, należnej za dany okres rozliczeniowy Zawieszenia Umowy;

5) w okresie objętym Zawieszeniem Umowy Członek Klubu może przedłużyć to zawieszenia umowy o kolejny okres rozliczeniowy;

6) oświadczeni o Zawieszeniu Umowy przyjmowana są przez Operatora wyłącznie w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym okres rozliczeniowy, który ma zostać objęty Zawieszeniem Umowy;

7) Zawieszenie Umowy nie może obejmować pierwszego okresu rozliczeniowego obowiązywania Umowy; 8) okres objęty Zawieszeniem Umowy nie jest wliczany do okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony; w przypadku skorzystania przez Członka Klubu z zawieszenia Umowy zawartej na czas określony, okres obowiązywania tej Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres objęty Zawieszeniem Umowy;

9) dyspozycję Zawieszenia Umowy może skutecznie złożyć wyłącznie Członek Klubu nie zalegający z płatnościami; 10) Członek Klubu może wycofać oświadczenie o Zawieszeniu Umowy najpóźniej do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zostało ono złożone Operatorowi;

11) oświadczenia o Zawieszeniu Umowy oraz jego cofnięciu mogą być składane Operatorowi wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; oświadczenie powinno obejmować minimum: 1) datę jego sporządzenia, 2) imię i nazwisko Członka Klubu, 3) okres rozliczeniowy, który ma zostać objęty Zawieszeniem Umowy oraz 4) własnoręczny podpis Członka Klubu; w Klubie Fitness dostępne są stosowne formularze, z których Członek Klubu może skorzystać w celu Zawieszenia Umowy;

12) w okresie od dnia złożenia oświadczenia o Zawieszeniu Umowy do upływu okresu rozliczeniowego objętego tym Zawieszeniem Umowy prawo do wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z jakiegokolwiek powodu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie Usług, ulega zawieszeniu i nie może zostać skutecznie złożone. Brak realizacji przez Stronę świadczeń objętych niniejszą Umową w okresie Zawieszenia Umowy nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia Umowy z jakichkolwiek powodów, o których mowa w § 7 Regulaminu Usług.

§ 7. [Wypowiedzenie Umowy]

1) po stronie Operatora:
a) powstanie na koncie Członka Klubu zaległości w opłatach za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe;
b) naruszenie przez Członka Klubu postanowień § 4 ust. 3 Regulaminu Usług,
c) naruszenie przez Członka Klubu postanowień pkt 27 Regulaminu Klubu,
d) naruszenia przez Członka Klubu któregokolwiek z postanowień Umowy w sposób powodujący zagrożenie dla życia lub istotne zagrożenie dla zdrowia innych osób przebywających w Klubie Fitness albo rażąco naruszający powszechnie przyjęte normy lub obyczaje, w tym w szczególności zachowywanie się przez Członka Klubu w Klubie Fitness sposób narażający na uszczerbek renomę Operatora;

2) po stronie Członka Klubu;
a) naruszenie przez Operatora postanowień Umowy w sposób powodujący zagrożenie dla życia lub istotne zagrożenia dla zdrowia Członka Klubu;
b) naruszenia przez Operatora postanowień Umowy w sposób rażąco naruszający dobra osobiste Członka Klubu;
c) zajścia po stronie Członka Klubu należycie udokumentowanej, istotnej i długotrwałej przeszkody natur zdrowotnej dotyczącej jego osoby, uniemożliwiającej Członkowi Klubu
d) korzystanie z usług oferowanych w Klubach Fitness przez co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe;

3) po obu Stronach -zamknięcie Klubów Fitness(zamknięcie firmy)dostępnych w ramach Umowy, przy czym zmiana operatora Klubu Fitness nie będzie uznawana za zamknięcie Klubu Fitness, jeżeli Członek Klubu będzie miał zapewnioną możliwość kontynuowania Umowy w Klubach Fitness co najmniej na dotychczasowych zasadach z nowym operatorem.

4 W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony (Karnet OPEN Umowa na 12 mies.) przez Stronę z innych ważnych powodów, aniżeli określone odpowiednio ust. 3 pkt 1-3, Strona wypowiadająca Umowę zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 30% wartości wszystkich opłat za okresy rozliczeniowe, przez które miałaby obowiązywać Umowa, gdyby nie została wypowiedziana przez tę Stronę. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przez Stronę, której należna będzie kara umowna.

5 Ważny powód do wypowiedzenia Umowy powinien zostać wyraźnie określony w treści wypowiedzenia i dostatecznie uprawdopodobniony przez Stronę, pod rygorem uznania wypowiedzenia za nieważne.

6 Każde oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W celu wypowiedzenia Umowy, Członek Klubu może skorzystać ze stosownego formularza wypowiedzenia dostępnego w recepcji Klubu Fitness.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

1. Zmiany niniejszego Regulaminu Usług podawane będą do wiadomości Członkowi Klubu poprzez wysłanie stosownej wiadomości wraz z aktualną treścią Regulaminu Usług w formie pliku nadającego się do odczytu maszynowego, w powszechnie używanym formacie (np. „pdf”), na adres e-mail Członka Klubu podany w Formularzu Rejestracyjnym, oraz zamieszczane będą także na Stronie Internetowej lub w ogólnodostępnym dla Członków Klubu miejscu przeznaczonym do ogłoszeń w Klubach Fitness.

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu Usług, Członek Klubu ma prawo złożyć Operatorowi sprzeciw wobec wprowadzonych zmian na trwałym nośniku – w przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu przez Członka Klubu, Umowa będzie dalej wykonywana na warunkach wynikających z dotychczasowego Regulaminu Usług. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania w zakresie, w jakim wprowadzone zmiany Regulaminu Usług nie będą wyłączały lub ograniczały uprawnień Członka Klubu wynikających z Umowy.

3. Termin na złożenie oświadczenia o sprzeciwie, na warunkach określonych w ust. 2, wynosi 14 dni od chwili zawiadomienia Członka Klubu o zmianie Regulaminu Usług przez Operatora. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się że Członek Klubu akceptuje zmiany wprowadzone w Regulaminie Usług.

4. Członek Klubu może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Umową świadczenia usług przez Operatora. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres:Kamion Fitness Club UL.Chodakowska 12 Warszawa 03-826 lub elektronicznie, w wiadomości e-mail wysłanej na adres:Kontakt@Kamionfit.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Członka Klubu, adres email oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji. Jeżeli zawarte w reklamacji informacje lub
dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji lub zidentyfikowania Członka Klubu, Operator niezwłocznie zwraca Członkowi Klubu omawianą reklamację celem jej uzupełnienia w wymaganym zakresie.

5. Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja była zwracana Członkowi Klubu celem jej uzupełnienia, 30 – dniowy termin biegnie od otrzymania przez Operatora kompletnej reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Członka Klubu, zaś w formie papierowej na wskazany przez Członka Klubu adres korespondencyjny i na wyraźne żądanie Członka Klubu.

6. Operator oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

7. Członek Klubu zobowiązany jest zawiadomić Operatora o każdej zmianie jego danych teleadresowych, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji, która została wysłana na ostatni znany Operatorowi adres lub kontakt teleadresowy podany przez Członka Klubu jako właściwy do doręczeń. W razie wątpliwości, za właściwy do doręczeń uważa adres zamieszkania podany przez Członka Klubu w Formularzu Rejestracyjnym.

8. Operator ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia danego Klubu Fitness w celu przeprowadzenia w nim prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku, gdy z winy Operatora Członek Klubu nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń w żadnym z Klubów Fitness, Członkowi Klubu przysługiwać będzie prawo do obniżki opłaty za Karnet w danym okresie rozliczeniowym proporcjonalnie do ilości dni, przez które Członek Klubu nie miał w tym czasie zapewnionego dostępu do usługi. Obniżka realizowana będzie poprzez obniżenie ceny Karnetu za kolejny okres rozliczeniowy, w którym usługa będzie faktycznie świadczona, lub poprzez zwrot uiszczonej już opłaty na rachunek podany przez Członka Klubu, zgodnie z wyborem Członka Klubu.

9. Niniejszy Regulamin Usług obowiązuje od dnia 1.10.2023r.

Polityka Prywatności Kamion Fitness

1. Administratorem danych osobowych jest Pro Health Events sp.z o.o, z siedzibą w Warszawie przy ul.Chodakowskiej 12 03-826 NIP:1133059599

2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,pesel oraz informacje związane z członkostwem i korzystaniem z usług klubu.

3. Cel przetwarzania danych:
a. Realizacja usług oferowanych przez klub.
b. Komunikacja z członkami klubu, w tym przesyłanie informacji o zajęciach, promocjach i wydarzeniach.Prowadzenie ewidencji członkostw
c. wa oraz rozliczeń finansowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania:
a. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
b. Zawarcie umowy (członkostwo w klubie).
c. Obowiązki prawne (np. rachunkowość).

5. Prawa użytkowników:
a. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
b. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
c. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

6. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z klubem wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług (np. obsługa księgowa)

7. Okres przechowywania danych: Dane osobowe są przechowywane przez okres członkostwa oraz dodatkowo przez okres wymagany przepisami prawa (np. rachunkowość).

8. Środki ochrony danych: Klub stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

9. Kontakt: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
email: kontakt@kamionfit.pl lub pod nr. tel. 724468548